Pay
Pay

Pay

Forrest
Forrest

Forrest

Ban
Ban

Ban

nao
nao

nao

tao
tao

tao

gia
gia

gia

chi
chi

chi

can
can

can

doc
doc

doc

tin
tin

tin

🔥 | Latest

Văn Bản: DE THI HOC KY 2 LOP 11 NAM HOC 2015 - 2016 sO GD&DT HA Noi TRUONG THPT DA PHÚC Môn: NGU VAN (Thoi gian: 90 phit, không ké thời gian phát đề) I. PHAN DOC HIEU (4,0 diểm) Doc doan văn durói dây và trà loi các câu hôi l, 2, 3, 4, 5: Nam lai bên trận dia ác liệt, các anh đã chién đáu và hy sinh, những nguài con nu tú cua dát muóc van luôn nhận đugc hoi ám ti nhân dân và dông đội. Hàng nghìn chién sĩïquên mình trong Chién dich Diện Biên Phù lịch sr, nay dã an nghi tại nhîmg nghĩa trang trang trong cua thành phó Điện Biên Phủ. Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang liệt sĩ Dien Biên Phú phân lớn là những ngôi mộ "chua biết tên". Nhing lòng yêu muớc cua nguời Diện Biên năm xua van côn đó, dể thể hệ tiép sau không bao giờ quên nhữmg chiến công phái doi bàng xuong máu và tuói thanh xuân. Các anh hy sinh dể dát muóc côn mãi, côn gi cao quý hom siu hy sinh áy! (Trich Các anh dã bát tir trong lòng Điện Biên - Hru Ngh dantri.com.vn ngày 04 tháng 05 năm 2014) Câu 1: Nêu phuong thức biểu đạt chinh đuoc sủ dung trong doan văn? Câu 2: Doan văn dề cập đến nội dung gi? Câu 3: Chi ra và nêu hiệu quả của 01 biện pháp tu từ duçc su dụng trong doan văn? Câu 4: Anh/chi hiểu nhu thể nào về ý nghĩa câu văn: Nghĩa trang liệt sĩ Dộc Lập, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bien Phù phàn lớn là nhïng ngôi mộ "chua biết tên"? Câu 5: Tr nội dung của đoan văn bản, hāy viết một đoạn vãn ngắn (khoáng 10 dòng) bày to suy nghĩ cua anh/chị về su hi sinh của những chién sỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ lich sứ. II. PHAN LAM VAN (6,0 diểm) Cam nhân cua anh/chị về ve dep của hai doan tho sau Tôi muón tắt náng di Cho màu ding nhạt mát Tôi muón buộc gió lại Tuy Cho huong ding bay di (Trich Voi vàng - Xuân Diệu, Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục, Tr 22) Tôi buoc long toi với mọi nguời Dé inh trang trai với trăm noi Dé hôn tôi với bao hồn khô Gån gũi nhau thêm mạnh khối đời. (Trich Tir áy - To Hru, Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục, Tr 44) Hét Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Văn - THPT Đa Phúc 2016
Văn Bản: DE THI HOC KY 2 LOP 11
 NAM HOC 2015 - 2016
 sO GD&DT HA Noi
 TRUONG THPT DA PHÚC
 Môn: NGU VAN
 (Thoi gian: 90 phit, không ké thời gian phát đề)
 I. PHAN DOC HIEU (4,0 diểm)
 Doc doan văn durói dây và trà loi các câu hôi l, 2, 3, 4, 5:
 Nam lai bên trận dia ác liệt, các anh đã chién đáu và hy sinh, những nguài con nu tú cua
 dát muóc van luôn nhận đugc hoi ám ti nhân dân và dông đội. Hàng nghìn chién sĩïquên mình
 trong Chién dich Diện Biên Phù lịch sr, nay dã an nghi tại nhîmg nghĩa trang trang trong cua
 thành phó Điện Biên Phủ. Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, Nghĩa
 trang liệt sĩ Dien Biên Phú phân lớn là những ngôi mộ "chua biết tên". Nhing lòng yêu muớc
 cua nguời Diện Biên năm xua van côn đó, dể thể hệ tiép sau không bao giờ quên nhữmg chiến
 công phái doi bàng xuong máu và tuói thanh xuân. Các anh hy sinh dể dát muóc côn mãi, côn
 gi cao quý hom siu hy sinh áy!
 (Trich Các anh dã bát tir trong lòng Điện Biên - Hru Ngh
 dantri.com.vn ngày 04 tháng 05 năm 2014)
 Câu 1: Nêu phuong thức biểu đạt chinh đuoc sủ dung trong doan văn?
 Câu 2: Doan văn dề cập đến nội dung gi?
 Câu 3: Chi ra và nêu hiệu quả của 01 biện pháp tu từ duçc su dụng trong doan văn?
 Câu 4: Anh/chi hiểu nhu thể nào về ý nghĩa câu văn: Nghĩa trang liệt sĩ Dộc Lập, Nghĩa trang
 liệt sĩ Him Lam, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bien Phù phàn lớn là nhïng ngôi mộ "chua biết tên"?
 Câu 5: Tr nội dung của đoan văn bản, hāy viết một đoạn vãn ngắn (khoáng 10 dòng) bày to
 suy nghĩ cua anh/chị về su hi sinh của những chién sỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ lich sứ.
 II. PHAN LAM VAN (6,0 diểm)
 Cam nhân cua anh/chị về ve dep của hai doan tho sau
 Tôi muón tắt náng di
 Cho màu ding nhạt mát
 Tôi muón buộc gió lại
 Tuy
 Cho huong ding bay di
 (Trich Voi vàng - Xuân Diệu, Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục, Tr 22)
 Tôi buoc long toi với mọi nguời
 Dé inh trang trai với trăm noi
 Dé hôn tôi với bao hồn khô
 Gån gũi nhau thêm mạnh khối đời.
 (Trich Tir áy - To Hru, Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục, Tr 44)
 Hét
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Văn - THPT Đa Phúc 2016

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Văn - THPT Đa Phúc 2016

Văn Bản: DE CUONG OÔN TẬP HOC KY 1 Môn: NGU VĂN 12 TRUONG THPT DA PHÚC HK1 NAM 2018-2019 I. Doc hieu 1. Nam duoc khái niệm, dặc dién co bản cua các kién thúc sau và nhân diện, phân tích duoc hiệu quá biêu dat cua chúng trong các ngu liêu cu thê: - Thé loai: Tu su, tru tinh, kich... - Tir ngữ: Tr loai, ngu nghia... - Ngr pháp: Phân loại câu, cấu tạo câu.. Các phrong thic biêu dat: Tu su, miêu tà, biểu cam, thuyết minh, nghi luận, diều hành. Phong cách ngôn ngữ. Sinh hoat, khoa hoc, nghê thuât, chính luân, hành chính, báo chi. - Thao tác lap luan: Giài thích, phân tích, chúng minh, so sánh, bác bó, binh luân. - Biên pháp tu tir. Tu tù ngu âm, tu tù tù vung, tu tù cú pháp. - Doan văn: Nội dung, hinh thúc trinh bày... 2. Lây văn bản doc thêm trong SGK và tho văn cùng giai doạn o ngoài SGK vói hoặc một sô văn bản nhât dung bên ngoài đê hoc sinh luyêện tập. II. Phân Làm văn A. Yêu câu chung Nám vung kĩ năng tim ý, lập dàný, mo bài, thân bài, kết bài, hành văn Biết cách kết hop các thao tác chúng minh, giài thich, phân tich, so sánh, bác bó, binh luân,. mot cách hop li trong khi viêt bài văn nghi luân. B. Yêu câu cu thê vói trng kiêu bài 1. Nghi luân xa hội a. Kiểu bài Nghi luân về một ván đe tr turong, dao li - Nhân diện duoc ván dê tu tuong dao lý cân nghi luận -> xác đinh các thao tác nghi luân. Nam vung các làm. (theo lý thuyêt đã học). -Huy dộng kién thúc sách vo vànhững kién thúc xa hội làm ro ván dê nghi luân. - Thấy duoc ý nghia cua ván đê, liên hệ góp phân tu diều chinh nhân thúc, tinh cảm và hành dộng cua bán thân. b. Kiêu bài Nghi luân vê mot hiện trong doi sông - Nhân diện duoc hiện tuong doi sông dang bàn luân, xác dinh cách thúc lâp luân - Năm vung các buóc tiên hành và Phuong pháp lâp ý trong tùng phân bô cuc cua bài làm. (theo lý thuyêt dã hoc). óc tiên hành bô cuc cua bài Phuong pháp lập ý trong tùng ph Huy dộng kién thúc sách vo và những kién thuc xã hội cua bản thân, tham khào sách báo, in-to-nét dê bài văn sinh động, chân thuc. Rút ra duoc bài học cho bán thân và mọi nguoi. Luu ý: NLXH thuong khoi goi, trinh bày ý kién vê các su kiện cua dất nuóc, dân tộc, những trào luu xâu hoặc khuynh huóng tôt dep. Cân tăng cuong doc báo, xem tin túc, chon loc thông tin, kién thúc về thòi sur thuc té. - Chú trong ki năng tao lập doạn văn bàn vê một ván đê liên quan dén Doc hiêu khoảng 200 chu. 2. Nghi luận văn hoc Ki năng làm bài a. Kiéu bài Nghi luận vê một bài tho, doan tho,can năm vững: Kiên thúc khái quát vê tác gia, tác phâm. - Vi trí, nội dung nghê thuât cua tùng doan tho trong tung bài tho. Phuong pháp và cách lập ý và nghi luận trong ting phân bo cuc cua bài làm. b. Nghi luân về một tác phám. một doạn trich văn xuôi: - Kién thúc khái quát về tác gia, tác phâm - Nội dung nghệ thuật cua tác phám hay cua doan trích duoc nghi luận. - Hoc thuộc nhng dẩn chúng tiêu biểu trong ting phân, tùng doạn trong ting tác phám dé chúng minh khi nghi luân. 47 om. Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Văn - THPT Đa Phúc năm 2018
Văn Bản: DE CUONG OÔN TẬP HOC KY 1
 Môn: NGU VĂN 12
 TRUONG THPT DA PHÚC
 HK1 NAM 2018-2019
 I. Doc hieu
 1. Nam duoc khái niệm, dặc dién co bản cua các kién thúc sau và nhân diện, phân tích duoc
 hiệu quá biêu dat cua chúng trong các ngu liêu cu thê:
 - Thé loai: Tu su, tru tinh, kich...
 - Tir ngữ: Tr loai, ngu nghia...
 - Ngr pháp: Phân loại câu, cấu tạo câu..
 Các phrong thic biêu dat: Tu su, miêu tà, biểu cam, thuyết minh, nghi luận, diều hành.
 Phong cách ngôn ngữ. Sinh hoat, khoa hoc, nghê thuât, chính luân, hành chính, báo chi.
 - Thao tác lap luan: Giài thích, phân tích, chúng minh, so sánh, bác bó, binh luân.
 - Biên pháp tu tir. Tu tù ngu âm, tu tù tù vung, tu tù cú pháp.
 - Doan văn: Nội dung, hinh thúc trinh bày...
 2. Lây văn bản doc thêm trong SGK và tho văn cùng giai doạn o ngoài SGK vói hoặc một sô
 văn bản nhât dung bên ngoài đê hoc sinh luyêện tập.
 II. Phân Làm văn
 A. Yêu câu chung
 Nám vung kĩ năng tim ý, lập dàný, mo bài, thân bài, kết bài, hành văn
 Biết cách kết hop các thao tác chúng minh, giài thich, phân tich, so sánh, bác bó, binh
 luân,. mot cách hop li trong khi viêt bài văn nghi luân.
 B. Yêu câu cu thê vói trng kiêu bài
 1. Nghi luân xa hội
 a. Kiểu bài Nghi luân về một ván đe tr turong, dao li
 - Nhân diện duoc ván dê tu tuong dao lý cân nghi luận -> xác đinh các thao tác nghi luân.
 Nam vung các
 làm. (theo lý thuyêt đã học).
 -Huy dộng kién thúc sách vo vànhững kién thúc xa hội làm ro ván dê nghi luân.
 - Thấy duoc ý nghia cua ván đê, liên hệ góp phân tu diều chinh nhân thúc, tinh cảm và
 hành dộng cua bán thân.
 b. Kiêu bài Nghi luân vê mot hiện trong doi sông
 - Nhân diện duoc hiện tuong doi sông dang bàn luân, xác dinh cách thúc lâp luân
 - Năm vung các buóc tiên hành và Phuong pháp lâp ý trong tùng phân bô cuc cua bài
 làm. (theo lý thuyêt dã hoc).
 óc tiên hành
 bô cuc cua bài
 Phuong pháp lập ý trong tùng ph
 Huy dộng kién thúc sách vo và những kién thuc xã hội cua bản thân, tham khào sách
 báo, in-to-nét dê bài văn sinh động, chân thuc.
 Rút ra duoc bài học cho bán thân và mọi nguoi.
 Luu ý:
 NLXH thuong khoi goi, trinh bày ý kién vê các su kiện cua dất nuóc, dân tộc, những
 trào luu xâu hoặc khuynh huóng tôt dep. Cân tăng cuong doc báo, xem tin túc, chon loc thông
 tin, kién thúc về thòi sur thuc té.
 - Chú trong ki năng tao lập doạn văn bàn vê một ván đê liên quan dén Doc hiêu khoảng
 200 chu.
 2. Nghi luận văn hoc
 Ki năng làm bài
 a. Kiéu bài Nghi luận vê một bài tho, doan tho,can năm vững:
 Kiên thúc khái quát vê tác gia, tác phâm.
 - Vi trí, nội dung nghê thuât cua tùng doan tho trong tung bài tho.
 Phuong pháp và cách lập ý và nghi luận trong ting phân bo cuc cua bài làm.
 b. Nghi luân về một tác phám. một doạn trich văn xuôi:
 - Kién thúc khái quát về tác gia, tác phâm
 - Nội dung nghệ thuật cua tác phám hay cua doan trích duoc nghi luận.
 - Hoc thuộc nhng dẩn chúng tiêu biểu trong ting phân, tùng doạn trong ting tác phám
 dé chúng minh khi nghi luân.
 47 om.
Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Văn - THPT Đa Phúc năm 2018

Đề cương ôn tập kì 1 lớp 12 môn Văn - THPT Đa Phúc năm 2018